Onderwijskundige ontwikkelingen

April 2020: coronacrisis

Vanwege de Coronacrisis moesten we het thuisonderwijs vorm gaan geven. Dit moest en is in een razend tempo gebeurd. Een rode draad creeren voor, in ieder geval de groepen 3 t/m 8, was een doelstelling voor ons, zodat er voor ouders en kinderen structuur in zou zitten. Via Google Classroom hebben de leerkrachten voor hun eigen groep een online leeromgeving ingericht. Hierin werden instructiefilmpjes geplaatst, er werden werkbladen en dictees klaar gezet etc. Doordat kinderen digitaal verwerkten konden de leerkrachten een vinger aan de pols houden door achter de schermen mee te kijken en feedback te geven.

Door middel van een duidelijke weektaakbrief voor de groepen 3 t/m 8 onstond er voor iedere groep een mooie structuur waarin het werk was weg gezet. Ook de contactmomenten met de kinderen via Meet stonden in deze brief beschreven. Per week was er 2 keer een groepscontact moment voor de groepen 1 t/m 8. Daarnaast werd er door leerkrachten, kinderen en ouders contact gehouden via mail, telefoon en videogesprekken via Meet. 

Ouders van kinderen uit groep 1/2 hebben wekelijks een thuiswerkpakketje ontvangen via de mail. Hier konden ze samen met hun kind(eren) mee aan de slag.

Voor meer informatie over de vormgeving van ons onderwijs tijdens de coronacrisis kunt u kijken bij nieuws - berkeljournaal.

Januari 2020: rots & water

Onze intern begeleider heeft een training rots&water gevolgd. Dit is een psychofysieke training ontwikkeld voor het onderwijs. Al spelenderwijs leren kinderen met elkaar samen te spelen en te werken. Juist door de ontwikkeling van positieve, sociale competenties wordt een belangrijke basis gelegd. Ook wordt er een basis gelegd voor een positief leer- en speelklimaat, hetgeen een zeer belangrijke, preventieve werking heeft op het ontstaan van pestgedrag.

November 2019: leerlijnen rekenen

Naar aanleiding van de studiedag zijn we een onderzoek gestart naar de leerlijnen van rekenen. We lopen er in de dagelijkse praktijk tegenaan dat de methode meerdere leerlijnen per les door elkaar aan biedt. Dit kan verwarrend werken voor kinderen. Daarom werken we momenteel met 1 doelstelling per week en zoeken daar lessen bij uit het betreffende blok die daarbij aansluiten. Alle doelen komen dus keurig aan bod, alleen de manier van aanbieden is anders. We zitten in de testfase en evalueren in februari hoe dit bevallen is en wat de resultaten zijn. Tot dusver ziet het er positief uit.

Oktober 2019: nieuwe zaakvakkenmethode, Blink!

We zijn dit schooljaar begonnen met een nieuwe methode voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek): Blink! Deze methode gaat uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan onderzoeken en ontdekken. Leerlingen zijn dus niet opnieuw bezig met begrijpend lezen, maar vergroten actief hun kennis van de wereld. En dat heeft direct positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen.

September 2019: Landelijk artikel Iris Connect en professionalisering

Afgelopen schooljaar zijn Marije Verbeek, Ellen Venderbosch en collega Moniek Hummelink (IKC Op d'n Esch) geïnterviewd over het inzetten van Iris Connect in de klas. 
Dit artikel is landelijk geplaatst op de website van Arbeids Platform Primair Onderwijs. 

Klik hier om het artikel te lezen. 

Maart 2019: VVTO cursus / nieuwe digiborden

Twee leerkrachten volgen de cursus CLIL: content and language integrated learning. Een manier van onderwijs waarin het doceren van vakinhoud en van een vreemde taal tegelijkertijd gebeurt. Bijvoorbeeld bij geschiedenis of aardrijkskunde. Het voordeel hiervan is dat de beschikbare tijd voor Engels wordt verruimd, zonder veel tijd voor andere vakken in te leveren. Dit schooljaar wordt er een themaweek Engels uitgewerkt en er wordt een begin gemaakt met een beleidsplan. In schooljaar 2019-2020 krijgt deze CLIL cursus verdere inhoud. 

We hebben in alle groepen nieuwe digiborden gekregen. We hebben 4 vaste borden aan de muur, waarvan er 1 verstelbaar is in hoogte en 1 verrijdbaar bord. 

Januari 2019: ICC cursus / Bouwoverleg onderwijsteam 

- Twee leerkrachten volgen momenteel de ICC cursus. Ze gaan een nieuw cultuurplan schrijven voor onze school. Dit stemmen ze af met het team en de directie.

- Bouwoverleg onderwijsteam: de onderbouwleerkrachten zijn aan de slag gegaan met het onderwerp cooperatieve werkvormen. De midden- en bovenbouw met google drive.

December 2018: sharepoint

We zijn overgegaan naar Sharepoint. We werken niet meer vanuit de documenten die op de server stonden. Vanaf nu werken we in de Cloud.

November 2018: visie

We gaan ons richten op visie ontwikkeling van IKC De Berkel. Op dit moment ligt er een visie die erg algemeen is en niet goed weer geeft waar wij als IKC De Berkel voor staan. Het doel is om tijdens de 2 ingeplande studiedagen dit schooljaar tot een visie te komen die goed weer geeft: waarom wij bestaan, waar wij voor staan, waarin we uitblinken en waar we in de toekomst naar toe willen.

We hebben ons op onze eerste studiedag met name gericht op het vergroten van kennis rondom visie en visieontwikkeling en het openen en bijstellen van mentale modellen rondom visie en visieontwikkeling.

Oktober 2018: Klasbord

We hebben, in het kader van de AVG wetgeving, gekozen om foto's van (feestelijke) gebeurtenissen in de klas niet meer te delen via de website van school, maar via Klasbord. Foto's en berichtjes via Klasbord kunnen alleen door de betreffende ouders van de groep gezien worden. Ouders hebben hier via een toestemmingsformulier toestemming voor gegeven. Kortom: Klasbord wordt ingezet om te informeren over de onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc. Maar dus ook om foto's te delen van de klas.

September 2018: Taakspel

Onderwijs is continu in beweging. We vinden het als school en team belangrijk om ons te blijven ontwikkelen en onderwijskundige ideeen met elkaar te delen. Wij starten schooljaar 2018-2019 met de invoering van: Taakspel. 

Doel van Taakspel:

Het doel van Taakspel is dat storend en onrustig gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Hoe wordt Taakspel gespeeld:

Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden komen ze in aanmerking voor de vooraf besproken beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. 

Klik hier voor meer informatie over Taakspel.