Onderwijskundige ontwikkelingen

Oktober 2020: Parro

Naar aanleiding van de evaluatie van de thuisonderwijsperiode kwam het stukje communicatie naar voren. Er is veel gecommuniceerd door school en dit werd gewaardeerd, maar er werd via verschillende kanalen gecommuniceerd en dat maakte het soms wat onoverzichtelijk. We gaan vanaf heden werken met Parro. Een communicatie app waarbij alle communicatie via 1 kanaal loopt. Nieuwsbrieven, oproepjes, foto's, intekenen voor oudergesprekken etc. Dit zijn voorbeelden van communicatie die via deze app plaatsvinden. 

Oktober 2020: Kwink

Tot aan de herfstvakantie hebben we gebruik gemaakt van de proeflicentie van Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal emotioneel leren voor groep 1 t/m 8. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Het programma is vooral gericht op preventie en de kracht van een veilige groep.

De proeflicentie heeft ons dermate geënthousiasmeerd dat we over zijn gegaan tot aanschaf. Vanaf heden worden deze lessen in alle groepen verzorgd.

Oktober 2020: presentatie nieuwe rekenmethodes

We hebben een presentatie gehad van Heutink, waarin 4 rekenmethodes zijn gepresenteerd. Naar aanleiding van deze presentatie zijn er zijn zichtzendingen aangevraagd. We zullen ons hier de komende weken verder op oriënteren.

September 2020: schoolfruit

Vanaf schooljaar 2020-2021 krijgen de kinderen 3 keer per week schoolfruit. Wekelijks wordt bekend gemaakt welk fruit er op welke dag gegeten wordt. Mochten kinderen het fruit / de groente echt niet lusten dan vragen wij ouders/verzorgers om op deze dag(en) zelf fruit/groente mee te geven. De dagen dat kinderen schoolfruit krijgen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.

Via de website www.ikcdeberkel.fruitvriendjes.nl  vindt u meer informatie over het schoolfruitprogramma.

September 2020: mentorentraining

Alle leerkrachten hebben deelgenomen aan de mentorentraining. Dit betekent dat wij ons conformeren aan de afspraken die gemaakt zijn om een opleidingsschool te mogen zijn. Vanuit Saxion Hogeschool Deventer weten we wat er verwacht wordt om stagiaires zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 

April 2020: coronacrisis

Vanwege de Coronacrisis moesten we het thuisonderwijs vorm gaan geven. Dit moest en is in een razend tempo gebeurd. Een rode draad creeren voor, in ieder geval de groepen 3 t/m 8, was een doelstelling voor ons, zodat er voor ouders en kinderen structuur in zou zitten. Via Google Classroom hebben de leerkrachten voor hun eigen groep een online leeromgeving ingericht. Hierin werden instructiefilmpjes geplaatst, er werden werkbladen en dictees klaar gezet etc. Doordat kinderen digitaal verwerkten konden de leerkrachten een vinger aan de pols houden door achter de schermen mee te kijken en feedback te geven.

Door middel van een duidelijke weektaakbrief voor de groepen 3 t/m 8 onstond er voor iedere groep een mooie structuur waarin het werk was weg gezet. Ook de contactmomenten met de kinderen via Meet stonden in deze brief beschreven. Per week was er 2 keer een groepscontact moment voor de groepen 1 t/m 8. Daarnaast werd er door leerkrachten, kinderen en ouders contact gehouden via mail, telefoon en videogesprekken via Meet. 

Ouders van kinderen uit groep 1/2 hebben wekelijks een thuiswerkpakketje ontvangen via de mail. Hier konden ze samen met hun kind(eren) mee aan de slag.

Voor meer informatie over de vormgeving van ons onderwijs tijdens de coronacrisis kunt u kijken bij nieuws - COVID 19.

Januari 2020: rots & water

Onze intern begeleider heeft een training rots&water gevolgd. Dit is een psychofysieke training ontwikkeld voor het onderwijs. Al spelenderwijs leren kinderen met elkaar samen te spelen en te werken. Juist door de ontwikkeling van positieve, sociale competenties wordt een belangrijke basis gelegd. Ook wordt er een basis gelegd voor een positief leer- en speelklimaat, hetgeen een zeer belangrijke, preventieve werking heeft op het ontstaan van pestgedrag.