BAS

'Bouwen aan een adaptieve school'

Openbare basisschool de Berkel is steeds in ontwikkeling. Door onderwijsvernieuwing willen wij de kwaliteit verbeteren. Dit doen we vanuit de volgende, op onze school gehanteerde ontwikkelingsvelden:

 1. Structuur:

Structuur is een belangrijke basis voor onderwijsleeractiviteiten. Vanuit een weekplanning dragen de leerkrachten bij aan een actieve leeromgeving voor leerlingen, waarbij de leerkracht grip houdt op het onderwijsaanbod.

2. Interactie:

Interactie is een voortdurende interactie:

- tussen leerkracht en de individuele leerling.

- tussen leerkracht en een groep leerlingen/klas.

- tussen leerkrachten en ouders.

Het gaat om de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van de leerling, over het helpen en corrigeren van leerlingen in kwetsbare situaties, het welbevinden van het kind en over de sfeer in de groep. 

3. Zelfstandige leerhouding:

Binnen adaptief onderwijs staat een zelfstandige leerhouding van de leerlingen centraal. De leerhouding van leerlingen wordt positief beinvloed zodra zij zich actief bezig houden met hun eigen leerproces. Omgaan met regels en afspraken, tijdbewustzijn en planning begeleiden leerlingen in het zelfstandig leren. Zelfstandig leren bereidt de leerlingen voor op het zelfgestuurd leren. Zo kunnen zij zelfstandig de leerstof eigen maken en zelf inschatten wanneer zij extra hulp nodig hebben van de leerkracht. 

4. Instructie:

Instructies van de leerkrachten zijn belangrijk voor de motivatie en de succeservaring van de leerling. Om adaptief onderwijs te realiseren is de inhoud en organisatie van het instructieproces van belang.

5. Samenwerkend leren:

Samenwerken is een vaardigheid waar veel vraag naar is in de huidige samenleving. Samenwerken is binnen de visie van adaptief onderwijs een voorwaarde om van en met elkaar te leren in verschillende situaties. 

6. Planningsysteem:

Door het planningssysteem kan de school maatregelen nemen om de leerlingenzorg af te stemmen op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen.

7. Teamleren:

Het teamleren gaat uit van de school als lerende organisatie. Een organisatie die zich voortduren ontwikkelt en daardoor het vermogen heeft om passend onderwijs aan te bieden.