Missie en visie van de school

IKC De Berkel: verbindt, inspireert en is altijd in beweging!

Missie:

IKC De Berkel is een basisschool die zijn onderwijs zodanig inricht dat het een verbindende factor is voor het dorp Rekken. Er zijn naast onderwijs, faciliteiten voor kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Dit betekent dat we toegankelijk zijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. We zijn een openbare school. Dit betekent dat de school algemeen toegankelijk is en voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar is. Samen, dichtbij, ieder kind...

Elke ouder kan zijn of haar kind op een openbare school onderwijs laten verzorgen ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Openbaar onderwijs betekent ook betrokkenheid, openheid en transparantie van en voor  alle belanghebbenden.

Inspirerend zijn we door continu een bijdrage te leveren aan reflectie op ons huidige onderwijs en daarme het onderwijs richting de toekomst verder vorm te geven. Hierdoor zijn we altijd in beweging en ontwikkeling. Het woord beweging heeft hierbij voor ons een dubbele betekenis. We linken het aan rivier de Berkel die dwars door Rekken stroomt. We stellen ieder jaar doelen die we willen behalen. Hiervoor moet je soms een storm doorstaan. Daarnaast zijn er ook momenten van bezinning en trots zijn op hetgeen dat behaald is. Op zo'n moment zitten we in rustiger vaarwater.

Visie:

Sociaal- emtionele ontwikkeling is van groot belang. Wanneer een leerling niet lekker in zijn vel zit dan heeft dit weerslag op de prestaties. IKC De Berkel gaat voor een veilige sfeer en is steeds in ontwikkeling. Door onderwijsvernieuwing willen wij de kwaliteit verbeteren. Dit doen we onder andere vanuit de volgende, op onze school gehanteerde ontwikkelingsvelden van BAS (bouwen aan een adaptieve school): structuur, voorspelbaarheid, interactie etc.

Wij werken in een structuurvolle en voorspelbare omgeving. Wij vinden dit belangrijk, zodat kinderen weten wat ervan ze verwacht wordt en wat ze van de leerkrachten kunnen verwachten. Dit wil zeggen dat er duidelijke regels zijn waar iedereen zich op school aan moet houden. Dit zorgt voor rust, duidelijkheid en structuur. Daarnaast willen we als school een organisatie neerzetten waarin kinderen zoveel mogelijk hun kwaliteiten kunnen benutten. De lessen worden zo ingericht dat er tijd vrijkomt om leerlingen extra begeleiding te kunnen geven binnen de klas. Interactie speelt hierbij een belangrijk rol. We hebben het hierbij over interactie tussen leerkrachten en de individuele leerling, interactie en een groep leerlingen en interactie tussen leerkrachten en ouders. Het gaat om de ontwikkeling en een positief zelfbeeld van de leerling, over het helpen en corrigeren van leerlingen in kwetsbare situaties, het welbevinden van het kind en de sfeer in de groep.

Samenwerken is een vaardigheid waar veel vraag naar is in de huidige samenleving. Samenwerken is binnen de visie van adaptief onderwijs een voorwaarde om van en met elkaar te leren in verschillende situaties.

Onze visie is tot stand gekomen door teambreed invulling te geven aan het visievierluik. Als uitgangspunt hebben we hiervoor de 4 pijlers uit het strategisch beleidsplan van stichting Oponoa gebruikt: talentontwikkeling, toekomstgericht en uitdagend onderwijs, professionele ontwikkeling in een professionele cultuur, ouderbetrokkenheid en samenwerking.

Voor meer informatie over de inhoud die we aan deze pijlers hebben gegeven verwijzen we u graag naar de schoolgids op deze website.