Sociaal- emotionele ontwikkeling

De sociaal- emtionele ontwikkeling is van groot belang. Wanneer een leerling niet lekker in zijn of haar vel zit dan heeft dit weerslag op de prestaties. IKC De Berkel gaat voor een veilige sfeer en is daarbij steeds in ontwikkeling.

Wat doen wij op de Berkel aan sociaal- emotionele ontwikkeling?

Gouden Weken:

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels aan de hand van spelletjes, samenwerkingsopdrachten en groepsuitjes.

Taakspel

Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht bespreekt welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De leerlingen - in teams - stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Alleen dan komen ze in aanmerking voor de beloning, die zij van te voren met elkaar afspreken. Bijvoorbeeld een traktatie of een leuk spel. De leerkracht geeft veel aandacht aan het gewenste gedrag door veel te complimenteren.

Rots en water

De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren.

Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

ZIEN

Zien! helpt bij het bevorderen van het sociaal-emotioneel functioneren. Zowel leerkrachten als leerlingen (vanaf groep 5) vullen 2 keer per schooljaar een vragen- observatielijst is. 

Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart (door leerlingvragenlijsten en observatielijsten), maar biedt ook concrete doelen, geeft handelingssuggesties weer en verwijst naar veel sova-methoden en -materialen. Dit door observaties goed te analyseren. Op die manier word je als leerkracht geholpen bij het opstellen van een aanpak, zowel voor de groep als voor de leerling.

Kwink

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren. Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.